Dancers

2016-17

 • Ralph Escamillan
 • Arash Khakpour
 • Tyler Layton-Olson
 • Nicholas Lydiate
 • Alex Tam
 • Sammy Chien
 • Qiu Xia He
 • Wen Wei Wang
 • Gao Yanjinzi (Artistic Director, Beijing Modern Dance Company)

2015-16

 • Ralph Escamillan
 • Arash Khakpour
 • Tyler Layton-Olson
 • Nicholas Lydiate
 • Alex Tam

2014-15

 • Sammy Chien
 • Qiu Xia He
 • Wen Wei Wang
 • Gao Yanjinzi (Artistic Director, Beijing Modern Dance Company)